6.11.2004 Klubová výstava

Klubu chovatežov chrtov, Bratislava

Magyar Agar

Rozhodca /Richter /Judge: Wieslawa Misterka, PL

FENY /females /hündin:

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1, CAC, KV, BOB Repulj Barka
  m: Mark Vasziljevics + Tamas Pagany, CZ
Stredná vežkos, vežmi dobre osvalená, kríže by mohli by trochu dlhšie, výborný hrudník, v pohybe trochu otvorené labky, dobrá tvrdá srs.

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer