CAC - Špeciálna výstava chrtov
Lysá nad Labem - CZ

3.5. 2003

Azawakh

Rozhodca/Richter/Judge: Ing. Petrusová H. - CZ

PSY /males /rüde:
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC, VSV, BOB Gorom-Gorom Faranda Bohemia
(Biyanou x Efa Faranda Bohemia)
ch: D. Kupková
m: J. Viktorová
V2, res.CAC Gogo Faranda Bohemia
(Biyanou x Efa Faranda Bohemia)
ch: D. Kupková
m: E. Krulišová
VD3 Tombouktous Paytarel
(Ennehet Al Afriqiya x Tombouktous Nahalet)
ch:_ G. Meissen
J. Vrbacká
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC Ghars Faranda Bohemia
(Biyanou x Efa Faranda Bohemia)
ch: D. Kupková
m: V. Macek
Trieda víazov /Winners / Siegerklasse
V1, CAC Ahmar Kel-Es-Suf
(Bemeker Kel Dahoussahaq x Jaspis of Silverdale)
ch+m: P. Štěpánek

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse:
VN1 Tatrit de Garde-Epée
(Tombouktous de Garde-Epée x Or Et Chabon de Garde-Epée)
ch: Corine L.Diot
m: J.Kwasniewska
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC Gossi Faranda Bohemia
(Biyanou x Efa Faranda Bohemia)
ch: D. Kupková
m: M.Hausdorfová
Trieda víazov /Winners / Siegerklasse
V1, CAC, VSV Efa Faranda Bohemia
(Amidi Kel Dahoussahaq x Djanet Faranda)
ch+m: D. Kupková

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer