14.6.2003 CACIB Praha, CZ

Chortaja borzaja

Rozhodca /Richter /Judge:  Hořák K., CZ
FENY /females /hündin:
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC, BOB, Víaz Prahy Serdechny ot Valika
(Korsar x Gorda)
ch: Ponomareva L.
m: Stanovoi M. Dr.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer