Propozície + Prihláška /Entry form

 

 

 

POZOR!

z dôvodu úradných opatrení a obmedzení kvôli vírusu COVID-19

sa termín schôdze presúva na neurčito.

O novom termíne Vás budeme informovať!

POZÝVAME VÁS

         na členskú schôdzu, ktorá sa koná dňa 14.3.2020 v reštaurácii Sedmička, Žitná ulica 1, Bratislava - Rača o 10.00 hod. Schôdza je spojená so  slávnostným vyhlásením súťaže TOP chrt za rok 2019 a vyhlásením Šampiónov SkChCh.

POZVÁNKA

 

RACES AND COURSINGS CALENDAR 2020

 

 

          Važení členovia a priatelia klubu SKCHCH,

          opäť sa svetom šíria rôzne fámy a konšpiračné úvahy okolo coursingového športu, preto by som rád informoval členov nášho klubu a športovú coursingovú komunitu.

          Na webovej stránke sú už momentálne zverejnené aktuálne informácie predsedu DCK pána Latečku ohľadne termínu februárového coursingu.

          Ako ste už boli prostredníctvom našej klubovej stránky informovaní, dňom 23.7.2019 bol náš chovateľský klub prezídiom ÚKK poverený zastrešením a správou DCK. Ako k tomu došlo?

          V minulom roku 2019 som bol spolu s pánom Božikom Valným zhromaždením ÚKK poverený, aby sme spoločne riešili situáciu v DCK, nakoľko táto nebola dobrá. V Bratislave sa konalo jediné stretnutie, na ktorom bol prítomný p. Božik, p. Latečka, p. Bočák a ja. Ako zástupca nášho klubu som bol dohodám ústretový a na niektorých veciach sme sa na tomto stretnutí aj dohodli. To však bolo všetko. P. Božik sa následne odmlčal. Keď som chcel s p. Božikom hovoriť telefonicky, odpísal mi sms správou, že je dlhodobo vzdialený (bol len v Čechách) a že ho mám kontaktovať písomne. Nechcel so mnou komunikovať.

          RHS sa po svojej členskej schôdzi skonsolidovalo, vytvoril sa nový výbor a niektorí problematickí členovia odišli. P. Božik oslovil predsedu RHS p. Daškovú s návrhom vytvorenia novej DCK bez účasti chovateľského klubu SKCHCH. P. Dašková ho odmietla. Manželia Božikovci nakoniec išli na prezídium SKJ, kde predložili svoj návrh, že ich športový klub Slovenský dostihový a coursingový zväz, ďalej len SDCZ, by mohol byť štvrtým členom SKJ a zastrešoval by celú dostihovú a coursingovú činnosť na Slovensku. Neviem, čo sa tam udialo, ale krátko na to bol kontaktovaný náš chovateľský klub SKCHCH.

          Situáciu, ktorá vznikla okolo DCK, zavinili manželia Božikovci svojím konaním sami a konšpiračné teórie p. Božikovej, že Vojtek to dlhodobo pripravoval a dosadil si tam p. Latečku, nezodpovedajú pravde. SKCHCH je primárne chovateľský klub a nemal záujem na zmene tohto statusu.

          P. Božiková tvrdí, že sa jej ukrivdilo a ublížilo. Do dnešného dňa však neodovzdala dokumentáciu a administratívu novej DCK a ani ÚKK. Týmto konaním zneumožňuje riadny chod súčasnej komisie a plynulé nadviazanie na doterajšiu prácu DCK. Keď som ju v tejto veci kontaktoval a žiadal, aby ďalej odovzdali dokumenty a administratívu, ktorú prevzali od predošlého komisára p. Csögleia, zaprela, že by k takémuto prevzatiu bolo došlo. P. Csöglei vo svojom čestnom prehlásení uvádza, že dokumenty DCK riadne odovzdal p. Božikovi.

          Spolupráca funkcionárov SDCZ s novovytvorenou DCK spočíva asi v tom, že SDCZ nechalo zablokovať novo vytvorenú webovú stránku DCK, ktorá bola umiestnená ako podstránka na webovej stránke klubu SKCHCH s tým, že sa jedná o plagiátorstvo a duševné vlastníctvo p. Božikovej. To bol vrchol arogantnosti a etiky voči ostatným členom klubu. Len pripomeniem, že dňa 19.4.2014 bola p. Božiková poverená DCK zhotovením webovej stránky a starostlivosťou o jej obsah. Nikdy sa nejednalo o jej súkromnú webovú stránku, ale o webovú stránku DCK, ktorej správou bola poverená.

          Novo zriadená DCK požiadala minulý rok prostredníctvom SKJ o schválenie CACIL dostihov na rok 2020. Jednalo sa o päť podujatí, kde zoznam uvádzal len termíny a miesto konania. Skutočnosť, že boli schválené len podujatia, ktoré žiadali funkcionári SDCZ, vedie k úvahám o ovplyvňovaní a lobizme. SDCZ pritom svoje navrhované termíny nekorigovala s ostatnými termínmi ďalších klubov, ktoré v konečnom dôsledku boli neodsúhlasené.

          P. Božiková, funkcionár SDCZ, mala ako aktívny komisár DCK v danom čase na starosti účtovníctvo. Po zmene, ktorá nastala v júli 2019 poverením Prezídia ÚKK, do dnešného dňa neodovzdala novej DCK, ani ÚKK, sumu 300 €, ktoré boli vyzbierané na Antidopingovom fonde. Antidopingový fond vznikol po Majstrovstvách Európy v coursingu v roku 2016, ktoré organizoval náš chovateľský klub SKCHCH, vzhľadom na vysoké náklady antidopingovej kontroly. Od roku 2017, kedy sa vyzbieralo 300 €, bola táto suma na antidopingovom fonde.

          Na základe poverenia ÚKK, bola nová DCK aj s komisármi riadne zvolená a funguje, viď zápisnica z 19.12.2019 na webovej stránke SKCHCH, podstránka DCK, sekcia Šport. Zástupcovia SDCZ novú DCK absolútne ignorujú a nespolupracujú s ňou.

Keď som opätovne kontaktoval bývalého predsedu DCK p. Božika s požiadavkou na zabezpečenie odovzdania dokumentov a administratívy novej DCK, tak sa p. Božiková proti tomu ohradila, čo si to dovoľujem, a na žiadosť o odovzdanie mi odpísal právny zástupca p. Božika.

          Nezodpovedným hospodárením v roku 2019 p. Božiková priviedla DCK ku strate. Strata ale nebola deklarovaných 300,15 €, ale oveľa vyššia cca v sume 900 €.

          P. Ing. Božiková za DCK organizovala prednášku, na ktorú bol pozvaný zahraničný rozhodca zo Švédska. Na prednáške bolo aj s manželmi Božikovými prítomných 10 ľudí. P. Ing. Božiková niekoľko ľudí, ktorí mali záujem sa prednášky zúčastniť, odmietla z kapacitných dôvodov. SKCHCH disponuje e-mailom, v ktorom jednému so záujemcov píše, že z kapacitných dôvodov vracia 40 €, ktoré dopredu zaplatil. Títo odmietnutí záujemcovia boli diskriminovaní a ja osobne nerozumiem, čo bolo motívom pre jej konanie, keďže účelom organizovaných seminárov a prednášok by malo byť oslovenie čo najväčšieho počtu účastníkov. Týmto svojím postojom a konaním, ktoré bolo v rozpore so záujmami DCK, spôsobila DCK stratu. Taktiež je tu nedoriešená otázka členských príspevkov, z ktorých by mala zaplatiť alikvotnú čiastku za rok 2019 / 1-7/ 8-12, čo činí 22,50 €. Z tohto jednoznačne vyplýva, že p. Ing. Božiková je zodpovedná za hospodárenie v predošlej DCK a všetky podlžnosti voči novej DCK by mala urovnať. Čudujem sa, že má toľko drzosti, žiadať o doplatenie straty, ktorú vyčíslila, od ÚKK.

          Je to smutné, že p. Božikova nemá trochu pokory. Mala by sa zmieriť s tým, že existuje nová DCK. Napáda chovateľský klub SKCHCH, ktorý sa stal z poverenia ÚKK zriaďovateľom DCK. Pritom dobre vie, že ako funkcionár SDCZ sa má so svojimi požiadavkami obracať priamo na DCK, ktorá je riadne zvolená aj s komisármi, pričom za SDCZ je v nej menovaný súčasným aktívnym komisárom aj p. Božik.

          Záverom len toľko, že toto sú skutočné fakty a každý si môže o celej situácii urobiť svoj úsudok.

 

Vlastislav Vojtek

 

 

 

5.3.2020

TOP chrt 2019 - Vyhodnotenie

 

11.2.2020

Zápisnica zo schôdze výboru z 30.1.2020

 

Február 08, 2020

 

Oznam Dostihovej a coursingovej komisie ku coursingovým pretekom konaným v termíne 29.2.-1.3.2020. 

Nadväzujúc na rozhodnutie zriaďovateľa DCK zo dňa 30.01.2020 oznamujem, že pre termín 29.2.-1.3.2020 DCK akceptuje za riadny CACIL coursing pretek organizovaný Slovenským dostihovým a coursingovým zväzom v Adamove.

 

Toto rozhodnutie je jedným z dvoch možných zlých rozhodnutí, ktoré je dôsledkom neakceptácie riadnych výsledkov zasadnutia DCK z 19.12.2019 zo strany klubu Slovenský dostihový a coursingový zväz a jeho následných aktivít.

 

Ďakujem ústretovosti klubu Racing House Slovakia, ktorý musí zrušiť rozbehnuté úsilie spojené s organizáciou pre ich klub riadne schválého podujatia.

Upravený kalendár coursingových pretekov pre rok 2020 bude zverejnený v 7. Kalendárnom týždni po nevyhnutnom hlasovaní DCK a dohode s SKJ.

V mene DCK sa ospravedľujem fanúšikom dostihového a coursingového športu za vzniknutú situáciu.

Martin Latečka
Predseda DCK

 

1.2.2020

 

TOP DOG 2019 Contest in Czech Republic

 

CELEBRÍAN Gil-Endor

(Lux Loral Jeremy Jeal x Lúthien Gil-Endor)

2nd Best Sighthound of Show Season 2019

Breeder & owner Helena Podaná, kennel Gil-Endor

Photo ©Jan Bendl

 

 

3.1.2020

 

Saluki - šteniatka DHANGARHI, SK /puppis for booking

 

11.12.2019

Dostihový a coursingový víťaz SR 2019

 

Judges Sighthound specialty show:

Hlavní rozhodčí: František Bouček, CZ

Gabriel Valdez (Brazílie) – Saluki, Afghánský chrt, Sloughi,

Juan Carlos Vasconsellos (Paraguay) –    Italský chrtík, Irský Vlkodav, Azavak

Wim Wiersma (Holandsko) – Whippet

Péter Harsányi (Maďarsko) – Barzoi, Maďarský chrt, Polský chrt a ostatní nejmenovaná plemena skupiny X. FCI

 

19.11.2019

Dokumenty z UKK:

Smerinca - Kritériá pre limitovanú registráciu

MEDZINÁRODNÝ CHOVATEĽSKÝ PORIADOK FCI

 

Nové štandardy:

RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA - ENG, FR

WHIPPET - ENG

AZAWAKH - ENG

 

 

IW - šteniatka CASIDY RAY, SK /puppies for boking

 

 

Zmena adresy na zasielanie podkladov

na Klubového šampióna:

 

Mgr. Adriana Vaneková, Košúty 458, 925 09

 

Podklady zasielajte obyčajnou poštou, nie doporučene a nie mailom!

 

Podmienky ma Klubového šampióna

 

 

3.11.2019

RUBRIKA PSY - barzoj NEFRIT PREKRASNYY

 

Whippet - šteniatka ALIJAMOS, SK

 

 

17.10.2019

 

Whippet - šteniatka GANDAMAK, SK /puppies for sale

 

 

CESW 2019 - Výsledky /results

 

30.8.2019

 

SOBOTA /Saturday -Výsledky /results

NEDEĽA /Sunday -Výsledky /results

 

 

@Webmaster