Špeciálna výstava chrtov

Sighthound Specialty Show

29.11.2013

 

Rozhodcovia /Judges

Bruno Nodalli, I

 

Afghan hound, Saluki, PLI, Whippet, CAHRT POLSKI

Miodrag Vreteničič, MN

 

Azawakh, Barzoj, Deer, grey, IW, magyar Agar, soughi, pharao hound, cirneco, podenco, lhw, Galgo espaňol

                                         

Tituly /Titles

 

Víťaz špeciálnej výstavy 2013 / Specialty Winner 2013

Víťaz mladých špeciálnej výstavy 2013 / Specialty Junior Winner 2013

 

Program 29.11.2013:

Schedule 29.11.2013:

7:00 - 9:00

10:00

15:00

Príjem psov / Presentation

Posudzovanie / Judging

Záverečné súťaže / Main ring competition

 

Triedy /Classes: 

Baby – 3-6 mesiacov

Babies – 3-6 months old

Dorast – 6-9 mesiacov

Puppies – 6-9 months old

Mladých – 9-18 mesiacov

Juniors – 9-18 months old

Stredná – 15-24 mesiacov

Intermediates – 15-24 months old

Otvorená – od 15 mesiacov

Open – above 15 months old

Pracovná – od 15 mesiacov(Doložiť kópiu prac. certifikátu)

Working – above 15 months old (working certificate)

Šampiónov – od 15 mesiacov (s kópiu šampionátu)

Champions -above 15 months (with champion certificate)

Veteránov – od 8 rokov

Veterans – above 8 years old

Čestná – pre psov s titulom CH, ICh, Klubový a Národný víťaz

Honour – for Ch, Ich, Club winner or National winner

 

 

Záverečné súťaže /Main ring competition:

 

  možnosť prihlásiť sa na výstave /entering also on the show

 

Dieťa a pes /Child and dog

Najlepší pár /Best pair

Najlepšia chov. skupina /Best breeders group

 

                                         

Štartovné /Entry fees:

Za 1. psa + katalóg /Per 1st dog including catalogue

Za 2. psa a každého ďalšieho /Per 2nd and every additional dog

Za triedu šteniat ,dorastu, čestnú, veteránov /Per dog in Baby, Puppy Honour and Veteran  

Naj. pár, Naj. skupina /Best pair, Best group

35,- EUR

30,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

Psy prihlasení do tried šteniat, dorastu, čestnej a veteránov sa nepovažujú za prvého psa a zľava z poplatku za 2. a každého ďalšieho psa sa ich netýka.

   

Dogs entered into baby, puppy, honour and veteran classes are not considered to be the first dog and the discount from the charge for the 2nd and each successive dog does not relate to them.

 

Súťaže - Najlepší pár, Najlepšia chovateľská skupina

- je možné prihlásiť priamo na výstave!

Slovenská sporitelňa a.s.,  č.účtu 0011468215/0900

 

Názov účtu /Name of account: Klub chovateľov chrtov

IBAN: SK27 0900 0000 0000 1146 8215

BIC (Swift): GIBASKBX

 

Adresa /address: Slovenský klub chovateľov chrtov

Demänovská 48, SK-831 06 Bratislava

tel:/fax: +421 (2) 4488 2962

mail: saluki@saluki.sk

 

Členovia SKChCh majú zľavu na každého prihláseného psa:

3,- € pre 1. a 2. prihláseného psa (neplatí pre triedu šteniat, dorastu, čestnú a veteránov)

 

PRIHLÁŠKA NA VÝSTAVU / Entry form

 

Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na  výstave. Hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz.

 

Najlepšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť tri psy rovnakého plemena zo svojho chovu, nemusia byť v jeho majetku, ktoré boli posúdené na tej istej výstave. Jedince musia pochádzať z chovateľskej stanice chovateľa z rozličných vrhov, minimálne od dvoch rôznych otcov alebo matiek. Hodnotí sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite atď.

 

Podmienky pre zaradenie psa do triedy pracovnej - pes musí mať Národný pracovný certifikát

 

Sponzorské ceny pre BOB venuje a so stánkom bude na mieste:

www.dgdoggear.com

 

 

UCHOVŇOVANIE:

-          bude prebiehať počas výstavy

 

cca od 14:00 – meranie whippetov a talianskych chrtíkov

cca od 15:00 – kontrola chrupu a semenníkov

 

Program uchovňovania môže byť prispôsobený priebehu posudzovania na výstave.

 

PRIHLÁŠKA NA UCHOVNENIE

 

Miesto konania /Place:

Agrokomplex - Výstavisko Nitra

www.agrokomplex.sk

 

30.11.2013 + 1.12.2013 

DUO CACIB NITRA

 

 

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi.

Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom.

Povinnosťou každého majiteľa psa je upratať exkrementy po svojom psovi !