STANOVY občianskeho združenia

Slovenský klub chovateľov chrtov

 

Článok I.

Názov združenia

 

            Slovenský klub chovateľov chrtov

Oficiálna skratka: SKCHCH

 

 

Článok II.

Sídlo združenia

 

Demänovská 48, 831 06 Bratislava

 

 

Článok III.

Úvodné ustanovenia

           

  1. SKCHCH je záujmovým združením osôb zameraných na kynológiu.

  2. Pôsobnosť združenia: územie Slovenskej republiky

  3. Združenie môže vstupovať do tuzemských a zahraničných  kynologických organizácií.

  4. Zastrešujúcou organizáciou združenia je Slovenská kynologická jednota (SKJ).

 

 

Článok IV.

Cieľ združenia

 

Cieľom združenia je staranie sa o rozvoj, chov a propagáciu čistokrvných chrtov, usporadúvanie výstav, zvodov a školení súvisiacich s chovom a propagáciou chrtov, vydávanie informačných materiálov o chrtoch, ročeniek a spravodajov, kalendárov. Organizovanie klubových spoločenských akcií.

 

 

Článok V.

Členstvo v združení

 

  1. Členom združenia sú fyzické osoby (nemusia nimi byť len občania SR). Členom      združenia môžu byť aj právnické osoby.  

2.      Počet členov je neobmedzený. Členstvo v klube je dobrovoľné a môže sa ním stať každý občan, ktorý má záujem o rozvoj chovu čistokrvných chrtov. Do združenia prijíma členov výkonný výbor na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo. V prípade odmietnutia má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu združenia, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.

3.      Členovia združenia platia ročne členský príspevok, ktorý je ustanovený vnútornými smernicami združenia na daný kalendárny rok.: 

a.       po prijatí za člena klubu

b.      do 1.apríla pre každý ďalší kalendárny rok

4.      Členovia združenia, ktorí sú členmi i ďalších chovatelských združení a u nich zaplatili odvod na SKJ, platia ročne členský príspevok znížený o tento odvod.

5.      Noví členovia zaplatia okrem členského príspevku registračný poplatok, ktorý je stanovený vnútornými smernicami združenia.

6.      Výkonný výbor združenia môže tých, čo sa mimoriadne zaslúžili o Klub chovateľov chrtov alebo chov chrtov prijať za čestných členov. Títo neplatia žiadne ročné členské príspevky.

 

 

Článok VI.

Práva a povinnosti členov

 

1.      Členovia majú právo:

a.       Podieľať sa na činnosti združenia,

b.      Voliť a byť volený do orgánov združenia,

c.       Obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,

d.      Byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

 

2.      Členovia majú povinnosť:

a.       dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy združenia,

b.      pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

c.       podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

d.      platiť členské príspevky,

e.       ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia

f.        dodržiavať chovateľský a zápisný poriadok združenia a SKJ.

 

 

Článok VII.

Zánik členstva

 

1.      Dobrovoľným vystúpením,

2.      Vylúčením v prípade závažného porušenia stanov alebo vnútorných smerníc združenia.

3.      Neuhradením členského príspevku do 1. apríla daného roku.

4.      Úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,

5.      Zánikom združenia

 

 

Článok VIII.

Orgány združenia

 

1. Najvyšší orgán: Členská schôdza

1.      Je to najvyšší orgán združenia a tvoria ho všetci členovia

2.      Rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,

3.      Schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,

4.      schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

5.      schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

6.      volí a odvoláva členov výkonného orgánu a kontrolný orgán,

7.      rokuje a uznáša sa o správach a návrhoch výkonného výboru, kontrolnej a revíznej komisie a členov združenia,

8.      Členská schôdza sa zvoláva pravidelne raz za 3 roky. Výkonný výbor rozpošle všetkým členom pozvánky s presným programom rokovania najmenej 10 dní vopred.

9.      Mimoriadna členská schôdza sa zvoláva  vtedy, ak o to písomne požiada  aspoň 25 členov združenia.

10.  Návrhy na členskú schôdzu treba podať písomne najmenej 7 dní vopred. O návrhoch, ktoré sa prednesú ústne počas rokovania  členskej schôdze, sa bude rokovať vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov.

11.  Členskú schôdzu riadi predseda, prípadne podpredseda.

12.  Členská schôdza je schopná uznášania sa pri prítomnosti najmenej 10% z celkového počtu členov združenia.

13.  Členská schôdza rozhoduje o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu do združenia a vylúčeniu zo združenia.

2. Výkonný orgán: Výkonný výbor

1.      Výkonný výbor riadi činnosť združenia v období medzi členskými schôdzami.

2.      Volí spomedzi seba a odvoláva predsedu

3.      Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály na tieto rokovania.

4.      Je 5 alebo 7-členný v zložení: predseda, podpredseda, tajomník, pokladník, registrátor chovných jedincov, poradcovia chovu a členovia. Niektoré funkcie môžu byť zlúčené, okrem funkcií predseda, podpredseda a tajomník.  

5.      Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, najmenej však 6-krát do roka. Schôdze zvoláva predseda alebo tajomník najmenej 7 dní vopred. Výkonný výbor o svojich rokovaniach píše zápisnice.

6.      Neodkladné veci môže vybaviť predseda s tajomníkom. Ich opatrenia však musí dodatočne prejednať výkonný výbor.

7.      Do pôsobnosti výkonného výboru patrí:

a.       uskutočňovať poslanie klubu,

b.      prerokovávať návrhy na prijatie a vylúčenie členov klubu a predkladať prípadné odvolanie členskej schôdzi,

c.       uskutočňovať schválený plán činnosti a uznesenie členskej schôdze,

d.      plánovať činnosť združenia a navrhovať finančný rozpočet,

e.       menovať členov organizačných výborov akcií združenia,

f.        navrhovať adeptov na posudzovateľov exteriéru psov a adeptov na dostihových rozhodcov

g.       podávať odborné vyjadrenie k chovateľským otázkam a je povinný odpovedať na žiadosti, sťažnosti a podnety v lehote do 14 dní po najbližšom zasadnutí výboru.

3. Štatutárne orgány:

1.      Štatutárnymi orgánmi sú: predseda, podpredseda, pokladník, tajomník (v rovine funkcií), ktorí konajú a podpisujú vždy minimálne dvaja spoločne.

2.      Statutárne orgány volí výkonný výbor.

4. Kontrolný orgán: Kontrolná a revízna komisia

1.      Kontrolná a revízna komisia je 3-členná a jej členovia sa volia na členskej schôdzi.

2.      Je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia,

3.      kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

4.      kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

 

Článok IX.

Zásady hospodárenia

 

1.      hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu,

2.      združenie hospodári s hnutelným a nehnutelným majetkom,

3.      zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb,

4.      výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

 

 

Článok X.

Zánik združenia

 

1.      Združenie zanikne ak sa na tom uznesie členská schôdza 3/4 väčšinou hlasov všetkých členov.

2.      Dobrovolným rozpustením.

3.      Zlúčením s iným občianskym združením.

4.      Právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

 

 

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 

 

1.      Všetko tu nezahrnuté upravujú stanovy Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ),

2.      chovatelský a zápisný poriadok združenia, doplňujúce dokumenty a vnútorné predpisy združenia.