CHOVATEĽSKÝ PORIADOK

Slovenského klubu chovateľov chrtov

 

§ 1. Účel a pôsobnosť

 1. Tento chovateľský poriadok slúži na riadenie chovu plemien chrtov s preukazom o pôvode členských štátov FCI a plemenných kníh uznávaných FCI, chovateľom začlenených do SKJ a jeho pôsobnosť je obmedzená na územie SR.

 2. Každý, kto sa zaoberá chovom chrtov s preukazom o pôvode a má záujem o plemennú dokumentáciu SKPK SKJ, musí dodržiavať ustanovenia tohto chovateľského poriadku.

 3. Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s etikou chovateľa a princípmi tohto poriadku a bude považovaná za porušovanie tohto chovateľského a zápisného poriadku.

 4. Komisionálny predaj šteniat je zakázaný, taktiež šteňa nesmie byť predmetom internetovej aukcie.

 

§ 2. Plemeno                                                                                

 1. Plemeno v zmysle tohto poriadku tvoria psy a suky s platným preukazom o pôvode, ktorý vydala niektorá z plemenných kníh členských a pridružených organizácií  FCI.

 

§ 3. Majiteľ, držiteľ, chovateľ

 1. Za majiteľa sa považuje tá osoba, ktorá získala zviera právoplatne a vlastní jeho preukaz o pôvode.

 2. Držiteľom chovného psa je buď jeho majiteľ, alebo tá osoba, ktorú majiteľ poveril, aby psa chovne využila.

 3. Chovateľ je fyzická osoba, ktorá má zaregistrovaný chránený názov chovateľskej stanice a v dobe pripúšťania a vrhu suky je jej majiteľom alebo držiteľom.

 4. Záujemcovia o riadený chov musia byť členmi príslušného chovateľského klubu.

 

§ 4. Právo chovu

1.        Chovateľ vrhu je spravidla majiteľ v čase pripúšťania. Právo na chovné využitie suky alebo psa sa môže preniesť na tretiu osobu. Odstúpenie práva chovu má byť dohodnuté písomne a to pred pripúšťaním. Kópia dohody sa musí zaslať na registráciu SPKP SKJ. V dohode musia byť presne zachytené všetky práva a povinnosti obidvoch strán. Kto prevzal suku na dočasné využitie, je v dobe od pripustenia po odstavenie šteniat považovaný za majiteľa suky a za chovateľa.

2.        Ak prešla kotná suka do vlastníctva iného chovateľa, patria novému majiteľovi všetky práva a povinnosti súvisiace s odchovom.

 

§ 5. Chovné jedince

 1. Pre zaradenie do chovu sa musia splniť všeobecné podmienky tohto chovateľského poriadku a štandardu jednotlivých plemien.

 2. Jedince s preukazom o pôvode, ktoré splnili podmienky pre zaradenie do chovu, sú vedené v registri chovných psov a súk. Zápis do registra vykonáva SPKP SKJ.

 3. Zásadne sa vyžaduje pre riadený chov:

  1. čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode

  2. dosiahnutie vekovej hranice - malé plemená od 15 mesiacov, veľké od 18 mesiacov veku

  3. premeranie u plemien whippet a taliansky chrtík so zápisom do PP

  4. vyšetrenie srdca u plemien barzoj a IW, akceptované kliniky:

   EUVet Bratislava, Bagarova 20, 841 01 Bratislava, MVDr. Jozef Fico, www.euvet.sk

   Ejmi Bojnice, Školská 60, Bojnice 97201, www.veterina-bojnice.sk

   Veterinárna klinika MVDr. Tibora Vozára Poprad, Hraničná 666/12, 058 01 Poprad – MVDr. Bystrík Nahálka – tel: 0905 975 570

   Klinika JAGGY Brno, Komárovská 5, 617 00 Brno, www.jaggy.cz

  5. skontrolovanie chrupu so zápisom do PP

 4. Absolvovanie minimálne dvoch výstav CAC úrovne usporiadanej pod záštitou SKJ, alebo FCI, z toho jedna výstava musí byť usporiadaná klubom, v triede so zadávaním CAC so známkou veľmi dobrý pre suky a výborný pre psov.

 5. U jedincov  vykonávajúcich športovú činnosť kvalifikovanie sa minimálne 2x do A finále s umiestnením do 4. miesta na otvorených, medzinárodných a majstrovských dostihoch a účasť na výstave usporiadanej klubom v triede so zadávaním CAC so známkou minimálne dobrý.

 

§ 6. Registrácia chovných jedincov

 1. Po úspešnom absolvovaní §5 tohto chovateľského poriadku bude jedinec pripustený k uchovňovaniu. Do PP uchovňovaného jedinca sa zapíšu výsledky uchovňovania a údaje sa uložia do databázy.

 2. Poplatok za uchovnenie je 10,- EUR.

 

§ 7. Chov a riadenie chovu

 1. Chov je cieľavedomá plemenitba, na ktorú sa dajú použiť len jedince zaradené do registra chovných psov a súk, ktoré musia byť bezpodmienečne v dobrom zdravotnom stave.

     1a. I. Udelenie chovnosti IW: k už zavedeným podmienkam sa priraďujú tieto kritériá:

     - kardiologické vyšetrenie so súčtom bodov:

       0  - chovný (opakované vyšetrenia každé 2 roky na obnovenie chovnosti)

       1 - 4  podmienečné uchovnenie (odklad o pol roka s následným ďalším         

                 vyšetrením a posúdením veterinára)

        5 a viac - vyradenie z chovu

II. Pokiaľ by niektorý člen obišiel tieto nariadenia a produkoval by s chorými jedincami "nepapierové" šteňatá, nasledovalo by vylúčenie zo SKChCh.

2.        Riadený chov - je základným typom chovu, ktorý organizuje chovateľský klub. Ak majú byť chovné jedince zaradené do tohto typu chovu, musia spĺňať podmienky stanovené §5 a §6 chovateľského poriadku.

3.        Sukám v tomto chove sa ponechávajú plné vrhy. Utrácajú sa len neštandardné a choré  jedince.

4.        Suka môže odchovať len 1 vrh za rok.

 

§ 8. Pripúšťacie povolenie

1.        Správne uskutočnené párenie potvrdí majiteľ plemenníka v pripúšťacom potvrdení. Svojím podpisom potvrdí, že bol svedkom párenia. Pripúšťacie povolenie obsahuje:

- meno a číslo zápisu plemenníka

- meno a číslo zápisu suky

- meno a adresu majiteľa, resp. držiteľa plemenníka

- meno a adresu majiteľa suky v čase párenia, prípadne dátum získania suky

V prípade zahraničného párenia fotokópiu preukazu o pôvode plemenníka.

2.        Bez pripúšťacieho povolenia sa párenie nesmie uskutočniť. Pripúšťacie povolenie platí 6 mesiacov od jeho vystavenia.

3.       Pripúšťacie povolenie si vyžiada majiteľ chovnej suky 2 mesiace pred predpokladaným haraním od registrátora chovu, k čomu je potrebné doložiť potvrdenie o zaplatení členského príspevku do klubu v čase predpokladaného pripúšťania. U plemena IW je potrebné pridať ako prílohu k žiadosti o krycí list kardiologické vyšetrenie srdca  v bodovej hodnote 0, nie staršie ako dva roky. Táto príloha by mala byť dodaná aj od krycieho psa, ako aj od sučky. Pokiaľ by bol krycí pes zo zahraničia, musí byť tento doklad o vyšetrení doložený tiež.

       Toto tlačivo je zároveň žiadosťou o registráciu vrhu.

4.       V prípade neplánovaného vrhu u chovateľa, ktorý má v držaní  psa i suku  jedného plemena, bude chovateľovi udelená pokuta vo výške 100,- € za každé narodené šteňa. Po uhradení pokuty sa dodatočne vystaví pripúšťacie povolenie s prihláškou k zápisu šteniat.

 

§ 9. Párenie

 1. K páreniu v zmysle tohto chovateľského poriadku môže dôjsť len medzi jedincami rovnakého plemena.

 2. Párenie suky dvoma psami počas jedného hárania je neprípustné.

 3. Umelé oplodnenie potvrdí na pripúšťacom povolení veterinárny lekár, ktorý ho vykonal.

 4. Majiteľom plemenných psov sa doporučuje hlásiť zmenu adresy registrátorovi  chovu.

 5. Párenie v zahraničí je možné pri plemenách uznaných FCI - len s jedincami s platným preukazom o pôvode psa vydaným plemennou knihou uznanou FCI.

 

§ 10. Vrh

 1. Chovateľ má v čo najkratšom termíne písomne ohlásiť narodenie šteniat registrátorovi  chovu a zároveň si dohodne termín kontroly vrhu. Do 4. týždňa veku šteniec si vyžiada od plemennej knihy tetovacie čísla.

 2. Chovateľ - majiteľ suky je povinný viesť evidenciu odchovov, ktorú je povinný na požiadanie predložiť funkcionárom klubu alebo SPKP SKJ.

 3. Vyžaduje sa kontrola vrhu do veku 6-7 týždňov šteniat. Kontrolu vrhu vykoná registrátor chovu, alebo ním poverený člen výboru SKChCh, ktorý potvrdenie o jeho vykonaní zašle registrátorovi chovu na prihláške k zápisu šteniat.

 4. Chovateľ za vrh zaplatí 30,- € pred kontrolou vrhu.  

 5. Pri kontrole vrhu potvrdí registrátor chovu (alebo člen výboru SKChCh podľa §10.3) chovateľovi prihlášku na registráciu vrhu v SKJ. Chovateľ musí nechať zaregistrovať vrh najneskôr do veku 7 týždňov. Vrh sa musí zaregistrovať celý naraz, dodatočné hlásenie šteniat je neprípustné.

 6. Ak zistí poradca chovu (alebo  člen výboru SKChCh podľa  §10.3) vo vývoji šteniat, vo výžive alebo v ustajnení závažné nedostatky, nahlási to výboru SKChCh. Nahlásenie skutočnosti podľa závažnosti môže viesť k začatiu disciplinárneho konania.

 7. Chovateľ s prihláškou na zápis šteniat navštívi veterinárnu prax, ktorá má oprávnenie čipovať šteňatá. Veterinár šteňatá začipuje presne podľa poradia, ako sú zapísané na prihláške. Prvé sú zapísané psy podľa abecedy, potom suky. Ku každému menu priradí kód mikročipu, prípadne očísluje podľa poradia a prihlášku potvrdí svojím podpisom. Chovateľ prihlášku s priradenými kódmi mikročipov zašle na SKJ, kde budú vystavené rodokmene aj so zapísanými kódmi mikročipov a následne budú zaslané na adresu chovateľa. Chovateľ má od veterinára k dispozícii viac kópií kódov mikročipu. Odporúčame jeden kód začipovanému jedincovi nalepiť do Pet Passportu a ostatné si starostlivo odložiť. 

 8. Všetky náklady spojené s kontrolou vrhu hradí klub.

 9. Čipovanie a poplatky za úkony plemennej knihy hradí chovateľ.

 10. Chovateľ je povinný po zaregistrovaní vrhu na SKJ poslať registrátorovi chovu čísla zápisu šteniat pridelené od SKJ + čísla čipov spolu s menami šteniat do 3 mesiacov veku šteniat.

 

§ 11. Registrátor chovu

 1. Registrátor chovu je funkcionárom klubu. Registrátora chovu môže v odôvodnených prípadoch nahradiť ním určený funkcionár klubu.

 

§ 12. Vekové hranice

 1. Minimálny vek psa a suky na chovné účely - malé plemená od 15 mesiacov, veľké od 18 mesiacov veku.

 2. Chovnosť suky sa končí dosiahnutím 8 rokov veku.  Chovnosť psa je vekom neobmedzená.

 3. Pri kvalitnej chovnej suke, jej dobrom zdravotnom a fyzickom stave, môže výbor klubu na žiadosť chovateľa predĺžiť chovnosť suky o 1 vrh.

 

§ 13. Na požiadanie kontroly, dodržiavanie chovateľského poriadku a sporov v rámci neho vzniknutých rieši revízna komisia s konečnou platnosťou.