BONITAČNÝ PORIADOK

Slovenského klubu chovateľov chrtov

 

 

 1. Bonitácia je odbornou chovateľskou činnosťou, ktorá na základe poznatkov o exteriérových a povahových prednostiach, nedostatkoch a vadách v porovnaní s platnými štandardmi FCI a na základe posúdenia bonitovaného jedinca slúži k určeniu chovnej upotrebiteľnosti tohto jedinca.

 2. Úspešné absolvovanie bonitácie je jednou z  podmienok (ale nie jedinou) pre zaradenie chrta do chovu. Platí po celý chovný život jedinca.

 3. Bonitáciu vykonávajú trojčlenné komisie určené výborom SKChCh, zložené z:

-          2  rozhodcovia

-          registrátor chovu

 1. Posudzovanie na bonitácii musí byť vykonané podľa platných štandardov FCI a výsledok bonitácie sa zapíše do „bonitačného listu s doporučením alebo nedoporučením do chovu.“ Do rodokmeňa sa chovnosť zapíše až po absolvovaní všetkých podmienok podľa §5 Chovateľkého poriadku.

 2. Výbor SKChCh je oprávnený nariadiť opakovanie bonitácie hlavne v prípadoch:

-          nedodržanie tohto bonitačného poriadku,

-          nedodržanie chovateľského poriadku,

-          oprávnených pochybností o identite bonitovaného jedinca.

 1. Proti rozhodnutiu bonitačnej komisie má majiteľ právo odvolať sa na výbore SKChCh. Musí tak urobiť najneskôr do 1 mesiaca od konania bonitácie a to doporučeným listom adresovaným na SKChCh, v ktorom musí uviesť svoje dôvody odvolania. Ak výbor SKChCh vyhovie odvolaniu, bude sa bonitácia jedinca opakovať pred zvláštnou komisiou pri najbližšej bonitácii.

 2. Bonitácie sa môžu zúčastniť jedince spĺňajúce podmienky chovateľského poriadku SKChCh, ktoré sa môžu preukázať platným preukazom o pôvode a sú v držaní majiteľa. Poplatok za bonitáciu je splatný v čase podania prihlášky na bonitáciu. Doklad o jeho uhradení musí byť priložený k prihláške.

 3. V prípade importovaných jedincov, ktorí splnili podmienku chovnosti v inom členskom štáte FCI, je majiteľ povinný predviesť tohto jedinca na bonitácii SKChCh.

 4. Bonitácie sa môžu zúčastniť len zdravé zvieratá. Posudzovateľ má právo vylúčiť z bonitácie psa špinavého, nečesaného alebo zahmyzeného.

 5. Veková hranica jednotlivých plemien pre absolvovanie bonitácie a zaradenie do chovu je:

-          malé plemená (vipet, taliansky chrtík) – 15 mesiacov

-          ostatné plemená – 18 mesiacov

Veková hranica jedinca musí byť dosiahnutá minimálne 1 deň pred konaním bonitácie.

 1. Poriadateľ bonitácie je povinný včas a riadne informovať svojich členov o dátume a mieste konania bonitácie a umožniť im tak účasť na nej.  Bonitácia sa koná spravidla 2x ročne.

 2. Prihlášky na bonitáciu sú písomné na riadne vyplnenom tlačive zverejnenom SKChCh, zaslanom na adresu tajomníka SKChCh. K prihláške musia byť priložené 2 kópie rodokmeňa. U plemena Írsky vlkodav musí byť doložený výsledok vyšetrenia srdca na medzinárodne uznávanom formulári o vyšetrení.

 3. Usporiadateľ je povinný skontrolovať podľa údajov na prihláške, či sa nejedná o opakované bonitovanie jedinca.

 4. Povinnosťou usporiadateľa bonitácie je zaistiť 3 týždne pred konaním bonitácie delegáciu bonitačnej komisie.

 5. Po každej bonitácii je SKChCh povinný zverejniť jej výsledky pre potreby chovateľov a majiteľov