Pripomienky od Holbovej Martiny:

Pripomienky od Remákovcov:

Pripomienka od Galovej Aleny:

Pripomienka od Cibulkovej Zuzany:

Pripomienky od Janky Dragúňovej:

Pripomienka od Janky Mrázovej:

 

Pripomienky od Kardošovej Alexandry:

Pripomienkay od Pavláskovej Michaely:

Pripomienky od Galovej Aleny:

Pripomienka od Cibulkovej Zuzany:

Pripomienky od Harhaja Borisa:

1.       Čl.VIII Členská schôdza

a.       doplniť bod“ „Schvaľuje chovateľský poriadok klubu“

b.       Bod 6: „ ... a kontrolného orgánu“

c.       Bod 8 upraviť   „...zvoláva najmenej raz za rok. Výkonný...“

2.       Čl. VIII Výkonný výbor

a.      Doplniť bod „Funkčným obdobím výkonného výboru sú 3 roky“

b.      Bod 2 zrušiť

c.      Bod 4: “Bezprostredne po ukončení členskej schôdze, na ktorej bol výbor zvolený, sa stretne výbor na ustanovujúcej schôdzi, na ktorej spomedzi svojich členov zvolí predsedu, podpredsedu, tajomníka, pokladníka.“

d.      Doplniť:

                                                                                    i.     Výbor je uznášaniaschopný pri nadpolovičnej účasti členov.

                                                                                   ii.     Výbor rozhoduje uznesením.

                                                                                  iii.     Uznesenie výboru je platné, ak za uznesenie hlasuje viac prítomných ako proti nemu.

                                                                                   iv.     V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

                                                                                    v.     Uznesenie výboru je záväzné pre každého člena klubu.

3.        Čl. VIII Štatutárny orgán

a.      Štatutárnym orgánom je výbor klubu. V jeho mene konať a za neho podpisovať je oprávnený predseda, podpredseda, tajomník a pokladník . Na právoplatnosť úkonu sú potrebné podpisy aspoň dvoch k tomu oprávnených členov výboru.

4.       Čl. VIII Kontrolná a revízna komisia

a.      Doplniť bod „Funkčným obdobím kontrolnej a revíznej komisie sú 3 roky“

b.      V bode 2: „Členstvo v kontrolnom orgán je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom výbore“

c.       Bod3: „Kontrolná  a revízna komisia kontroluje činnosť výboru a celého klubu a predkladá výsledky svojho zisťovania výboru a členskej schôdzi.

d.      Bod 4: zrušiť


Pripomienka od Janky Mrázovej:

Pripomienky od Vojtecha Schmiedta:

Pripomienky od Ondrišovej Jany:

Pripomienky od Vojteka Vlastislava:

Po skúsenostiach s poslednou bonitáciou, keď komisiu rozhodcov presviedča majiteľ psa, že nemá pravdu, že nedostatky, ktoré sa zistili, sú vymyslené  a kopa rečí okolo toho, ma viedlo k tomu, že treba pripraviť jasné podmienky zaradenia psa a sučky do chovu. Myslím si,  že pri každej bonitácii by boli problémy, nech by bol v bonitačnej komisii sebelepší rozhodca, tak navrhujem nasledovné pripomienky na doplnenie chovateľských podmienok, aby bolo transparentné a dopredu jasné, prečo pes alebo sučka nemôže ísť do chovu.

Nakoľko chov je klubovou  záležitosťou, navrhujem pozmeniť chovateľský poriadok a následne zrušiť bonitáciu.

 

            §5

            Nesprávny skus spôsobený slabo vyvinutou spodnou čeľusťou s nedostatočným priestorom pre zuby, očné zuby nesprávne umiestnené, otočené smerujúce priamo do horných ďasien, očné zuby zbrúsené – vyradenie z chovu